Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

ControlOnLine.net

controlonline.net@gmail.com

public:projectes:cnc:3d_print:calibratge

Calibrage step/mm

Sembla que les peces no tenen la ditancia que cal tenir.

NO ES PROBLEMA DESL STEP/MM

Com podem llegir al següent article: tips_for_designing_a_3d_printed_part_innovation_station.pdf no es possible fer una peça exacta. Te una tolerància de 0,5. El següent es normal:

Mes raons:

No es tant important com sembla de fet he tornat als valors per defecte. Com he vist a http://reprap.org/wiki/Calibration/es, cal tenir en compte el track-offset. No es que tingui mal els steps/mm es que hi ha un track-offsert. Que no te en compte el CURA. Aqui en aquesta imatge es veu perfectament.

El que queda clar que amb 0,2 d'altura i tinguent en compte que l'ample del plastic es aproximadament de 0,4-0,5 sempre es fa una mica més ample quan surt del extrusor depèn de la temperatura del extrusor i de l'ambient. El trackoffset de la meva impresora es de 0,3 aproximadament, he de augmentar els forats en 0,3*2=0,6 i els exteriors disminuir-los. No serveix escalar la peça.

En un principi a la Z no hauria de notar-se. Però si creix una mica el plàstic quan surt i sempre fa una mica més la solució es fer-lo una mica més petit al disseny.

Versio trobada al grup del facebook

Hi all. For this new year i want to share a tips i found this morning. If you remind previous thread, i say multiple time i have a Z accuraccy issue. My calibration cube measure 20.4mm and 20mm is expected. I search some solution to this problem and don't want to flash the firmware just for that. I found it. In repetier (or other sofware ) in manual control you have a Gcode textbox wich allow you to send command to printer. So first send a M205 command. This show on log the eeprom values. At the begining you'll find : EPR3 : 3 100.0000 EPR3 : 7 100.0000 EPR3 : 11 400.0000.

First is the X steps by mm, second Y and last Z. To fix accuracy issue you have to calculate the new steps value. For that the formula is : New steps = ( expected value / measured value ) * old steps. For me expected value is 20.00 mm. Mesured value is 20.40mm. Old steps is 400.0000. Formula give me new steps = 392.1568. To enter this value in eeprom you have to send a M206 command. The M206 come like this : M206 Tx Pyy Xzzz.zzzz where 'x' is type of value 'yy' position in eeprom and 'zzz.zzzz' the new value. For me it's a Z issue so position is 11, it's a float value so type is 3 and value is 392.1568. So i send the command M206 T3 P11 X392.1568.

After this i send another M205 command to be sure the value is in eeprom. I print a calibration cube and accuracy is ok now. Z = 20.01.

I hope this information can help other.

See you

M205 i M206 funcionen

Aquest son el paràmetres que te originalment la impresora si actualitzarem el firmware serà interessant tenir una còpia:

Amb el M205 podem veure els paràmetres de la EEPROM:

SENDING:M205
ok 0
EPR:2 75 115200 Baudrate
EPR:3 129 561.200 Filament printed [m]
EPR:2 125 346376 Printer active [s]
EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off]
EPR:2 83 360000 Stop stepper after inactivity [ms,0=off]
EPR:3 3 100.0000 X-axis steps per mm
EPR:3 7 100.0000 Y-axis steps per mm
EPR:3 11 400.0000 Z-axis steps per mm
EPR:3 15 400.000 X-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 19 400.000 Y-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 23 8.000 Z-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 27 100.000 X-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 31 100.000 Y-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 35 4.000 Z-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 39 20.000 Max. jerk [mm/s]
EPR:3 47 0.300 Max. Z-jerk [mm/s]
EPR:3 133 0.000 X home pos [mm]
EPR:3 137 0.000 Y home pos [mm]
EPR:3 141 0.000 Z home pos [mm]
EPR:3 145 250.000 X max length [mm]
EPR:3 149 228.000 Y max length [mm]
EPR:3 153 240.000 Z max length [mm]
EPR:3 51 400.000 X-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 55 400.000 Y-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 59 400.000 Z-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 63 400.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 67 400.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 71 400.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:0 880 0 Autolevel active (1/0)
EPR:0 106 0 Bed Heat Manager [0-3]
EPR:0 107 255 Bed PID drive max
EPR:0 124 80 Bed PID drive min
EPR:3 108 196.000 Bed PID P-gain
EPR:3 112 33.000 Bed PID I-gain
EPR:3 116 290.000 Bed PID D-gain
EPR:0 120 255 Bed PID max value [0-255]
EPR:3 200 95.000 Extr.1 steps per mm
EPR:3 204 50.000 Extr.1 max. feedrate [mm/s]
EPR:3 208 20.000 Extr.1 start feedrate [mm/s]
EPR:3 212 1000.000 Extr.1 acceleration [mm/s^2]
EPR:0 216 3 Extr.1 heat manager [0-3]
EPR:0 217 230 Extr.1 PID drive max
EPR:0 245 50 Extr.1 PID drive min
EPR:3 218 7.0000 Extr.1 PID P-gain/dead-time
EPR:3 222 2.0000 Extr.1 PID I-gain
EPR:3 226 40.0000 Extr.1 PID D-gain
EPR:0 230 255 Extr.1 PID max value [0-255]
EPR:2 231 -3000 Extr.1 X-offset [steps]
EPR:2 235 -800 Extr.1 Y-offset [steps]
EPR:1 239 1 Extr.1 temp. stabilize time [s]
EPR:1 250 150 Extr.1 temp. for retraction when heating [C]
EPR:1 252 0 Extr.1 distance to retract when heating [mm]
EPR:0 254 255 Extr.1 extruder cooler speed [0-255]
ok 0

Podem caviar el Z-axis steps per mm, amb la instrucció:M206 T(tipus) P(posicio) X(valor):

M206 T3 P11 X396.0396

I comprovem que els canvis han sortit efecte:

>>> M205
SENDING:M205
ok 0
EPR:2 75 115200 Baudrate
EPR:3 129 561.200 Filament printed [m]
EPR:2 125 346376 Printer active [s]
EPR:2 79 0 Max. inactive time [ms,0=off]
EPR:2 83 360000 Stop stepper after inactivity [ms,0=off]
EPR:3 3 100.0000 X-axis steps per mm
EPR:3 7 100.0000 Y-axis steps per mm
EPR:3 11 396.0396 Z-axis steps per mm
EPR:3 15 400.000 X-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 19 400.000 Y-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 23 8.000 Z-axis max. feedrate [mm/s]
EPR:3 27 100.000 X-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 31 100.000 Y-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 35 4.000 Z-axis homing feedrate [mm/s]
EPR:3 39 20.000 Max. jerk [mm/s]
EPR:3 47 0.300 Max. Z-jerk [mm/s]
EPR:3 133 0.000 X home pos [mm]
EPR:3 137 0.000 Y home pos [mm]
EPR:3 141 0.000 Z home pos [mm]
EPR:3 145 250.000 X max length [mm]
EPR:3 149 228.000 Y max length [mm]
EPR:3 153 240.000 Z max length [mm]
EPR:3 51 400.000 X-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 55 400.000 Y-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 59 400.000 Z-axis acceleration [mm/s^2]
EPR:3 63 400.000 X-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 67 400.000 Y-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:3 71 400.000 Z-axis travel acceleration [mm/s^2]
EPR:0 880 0 Autolevel active (1/0)
EPR:0 106 0 Bed Heat Manager [0-3]
EPR:0 107 255 Bed PID drive max
EPR:0 124 80 Bed PID drive min
EPR:3 108 196.000 Bed PID P-gain
EPR:3 112 33.000 Bed PID I-gain
EPR:3 116 290.000 Bed PID D-gain
EPR:0 120 255 Bed PID max value [0-255]
EPR:3 200 95.000 Extr.1 steps per mm
EPR:3 204 50.000 Extr.1 max. feedrate [mm/s]
EPR:3 208 20.000 Extr.1 start feedrate [mm/s]
EPR:3 212 1000.000 Extr.1 acceleration [mm/s^2]
EPR:0 216 3 Extr.1 heat manager [0-3]
EPR:0 217 230 Extr.1 PID drive max
EPR:0 245 50 Extr.1 PID drive min
EPR:3 218 7.0000 Extr.1 PID P-gain/dead-time
EPR:3 222 2.0000 Extr.1 PID I-gain
EPR:3 226 40.0000 Extr.1 PID D-gain
EPR:0 230 255 Extr.1 PID max value [0-255]
EPR:2 231 -3000 Extr.1 X-offset [steps]
EPR:2 235 -800 Extr.1 Y-offset [steps]
EPR:1 239 1 Extr.1 temp. stabilize time [s]
EPR:1 250 150 Extr.1 temp. for retraction when heating [C]
EPR:1 252 0 Extr.1 distance to retract when heating [mm]
EPR:0 254 255 Extr.1 extruder cooler speed [0-255]
ok 0

També podem canviar el eix X

M206 T3 P3 X99.5025

I novamen

M92 El que he trobat jo

Jo he trobat el M92 http://reprap.org/wiki/G-code

Parameters

  Xnnn Steps per unit for the X drive 
  Ynnn Steps per unit for the Y drive 
  Znnn Steps per unit for the Z drive 
  Ennn Steps per unit for the extruder drive(s) 

Examples

  M92 X87.489 Y87.489 Z87.489 
  M92 E420:420 

Allows programming of steps per unit (usually mm) for motor drives. These values are reset to firmware defaults on power on, unless saved to EEPROM if available (M500 in Marlin) or in the configuration file (config.g in RepRapFirmware). Very useful for calibration.

RepRapFirmware will report the current steps/mm if you send M92 without any parameters.

Enregistrar en la EEPROM

Proposed EEPROM configuration codes

BRIEFLY: each RepRap has a number of physical parameters that should be persistent, but easily configurable, such as extrusion steps/mm, various max values, etc. Those parameters are currently hardcoded in the firmware, so that a user has to modify, recompile and re-flash the firmware for any adjustments. These configs can be stored in MCU's EEPROM and modified via some M-codes. Please see the detailed proposal at M-codes for EEPROM config. (This is proposed by –AlexRa on 11-March-2011. There is currently no working implementation of the proposed commands).

Marlin uses these codes to manipulate EEPROM values.

Sprinter has implemented the following commands to manipulate EEPROM Commit message.

Teacup uses codes M130-M136 to set, read, and save some parameters.

M500: store parameters in EEPROM

Save current parameters to EEPROM. zpl fork of the Duet firmware implements this and allows “S1” to be passed, so changed parameters can be automatically saved to EEPROM.

In Redeem any parameters set through G/M-codes which is different than what is read from the config files, are stored back to the local config. For instance setting stepper current and microstepping through M906 and M907 followed by M500 will update /etc/redeem/local.cfg.

M501: read parameters from EEPROM

Set the active parameters to those stored in the EEPROM. This is useful to revert parameters after experimenting with them.

M502: revert to the default "factory settings."

This command resets all tunable parameters to their default values, as set in the firmware. This doesn't reset any parameters stored in the EEPROM, so it must be followed with M501 if you want to do that.

M503: Print settings

This command asks the firmware to reply with the current print settings stored in EEPROM. The reply output includes the G-Code commands to produce each setting. For example, the Steps Per Unit values are displayed as an M92 command.

Replies from the RepRap machine to the host computer

All communication is in printable ASCII characters. Messages sent back to the host computer are terminated by a newline and look like this:

xx [line number to resend] [T:93.2 B:22.9] [C: X:9.2 Y:125.4 Z:3.7 E:1902.5] [Some debugging or other information may be here]

xx can be one of:

ok

rs

!!

ok means that no error has been detected.

rs means resend, and is followed by the line number to resend.

!! means that a hardware fault has been detected. The RepRap machine will shut down immediately after it has sent this message.

The T: and B: values are the temperature of the currently-selected extruder and the bed respectively, and are only sent in response to M105. If such temperatures don't exist (for example for an extruder that works at room temperature and doesn't have a sensor) then a value below absolute zero (-273oC) is returned.

C: means that coordinates follow. Those are the X: Y: etc values. These are only sent in response to M114 and M117.

The RepRap machine may also send lines that look like this:

This is some debugging or other information on a line on its own. It may be sent at any time. Such lines will always be preceded by .

On the latest version of Pronterface and soon Octoprint a special comment of the form:

action:command is allowed to be sent from the firmware, the command can currently be pause, resume or disconnect which will execute those commands on the host. As this is also a comment other hosts will just ignore these commands. The most common response is simply: ok When the machine boots up it sends the string start once to the host before sending anything else. This should not be replaced or augmented by version numbers and the like. M115 (see above) requests those. All this means that every line sent by RepRap to the host computer except the start line has a two-character prefix (one of ok, rs, !! or ). The machine should never send a line without such a prefix.

public/projectes/cnc/3d_print/calibratge.txt · Darrera modificació: 2017/06/18 18:17 (edició externa)