Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:linux:utils:nfs

NFS

Aquest estaria molt be a un apartat d'utilitats de linux, com el dd,nfs… que son tant per a portàtils, com per a la raspberry.

Es importat compartir arxius, tenir una carpeta en xarxa per poder accedir des de qualsevol lloc, quantes vegades no he volgut mirar un vídeo que hi era a altre ordinador:

Instal·lació

Al servidor cal instal·lar:

apt-get install nfs-commun nfs-kernel-server

Al client només cal instal·lar:

apt-get install nfs-commun

Configuració del servidor

sudo nano /etc/exports
/data2 *(ro,sync)
/data3 192.168.*.*(rw,sync)

directori del servidor a compartir, * vol dir qualsevol ip,rw read/write i sincronitzat (hi ha configuracions mes segures, i mes complexes, veure man exports).

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
SI EL QUE COMPARTIM ES MUNTA I ES DESMUNTA CAL REINICIAR EL nfs-kernel-server

Configuració del client

# mkdir /mnt/nfs
# mount -t nfs4 server-ip:/data2 /mnt/nfs

ja podrem accedir a data2 del servidor a traves del /mn/nfs

Problema portmapper

No dona cap error, però no munta l'unitat supose que motius de seguretat està deshabilitat un redireccionador de port portmap que es rpcbind, que es consulta amb rpcinfo.

 $ sudo service nfs-kernel-server status
 Not starting: portmapper is not running ... (warning).

 $ rpcinfo -p
   rpcinfo: can't contact portmapper: RPC: Remote system error 

Per solucionar cal habilitar-lo:

sudo systemctl enable rpcbind && sudo systemctl enable nfs-common

Perquè s'execute en el boot cal editar /etc/rc.local, i afegir abans del exit 0:

modprobe zram &&
echo $((128*1024*1024)) > /sys/block/zram0/disksize &&
mkswap /dev/zram0 &&
swapon -p 10 /dev/zram0 &&
systemctl enable rpcbind
systemctl enable nfs-common
service nfs-kernel-server restart

exit 0

Android

Sembla que android no es normal, per al SAMBA/CIFS si que hi ha aplicacions però per al NFS ha de ser amb busybox, el mount de android està modificat i no suporta nfs, el de busybox si, i sembla que el kernel d'android només suporta la versio 3.

busybox mount -o nolock,ro,hard,intr,vers=3 -t nfs 192.xxx.xxx.x.x:/your/nfs/share /mnt/sdcard/YourLocalFolder
Així que caldria tenir el servidor configurat per a la versió 3.
Utilitzar SFTP(port 22) ftp amb ssh, que es més segur que el ftp(text-pla)
El ftp i RDP, VNC son el ports més atacats millor no obrir-los a internet.
public/linux/utils/nfs.txt · Darrera modificació: 2018/04/15 10:43 per crevert