Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:automatismes:arduino:regulacio:pid_led

PID amb LED + LDR

Pensava fer un un PID amb un ventilador un tub i un bolo de poliespan però he trobat aquest tant senzill amb un LED i un LDR que tinc als kits de l'arduino ja. A més amb un exemple amb processing per posar el SetPoint etc… faré un tutorial pas a pas Tutorarial LED - LDR -PID pas a pas

https://johnwilliamrussell.wordpress.com/2014/09/21/pid-control-of-a-led/

 Arduino (or derivative) microcontroller
 Breadboard
 Jumper wires
 LED
 LDR (photoresistor)
 10kΩ potentiometer
 330Ω resistor – colour code: orange-orange-black (-another colour, such as gold, indicates the tolerance)
 10kΩ resistor – colour code: brown-black-orange

Aquesta seria una versió senzilla, sense tub oscur. Però que utilitza la llibria PID que ja te Arduino. Crec que s'aprèn millor seguint aquesta guia guia-de-uso-pid-para-arduino.pdf.

#include <PID_v1.h>
const int photores = A0;  // LDR input pin
const int pot = A1;    // Potentiometer input pin
const int led = 9;     // LED output pin
double lightLevel;     // Indirectly store the light level
// Tuning parameters
float Kp = 0;       // Proportional gain
float Ki = 10;       // Integral gain
float Kd = 0;       // Differential gain
// Record the set point as well as the controller input and output
double Setpoint, Input, Output;
// Create a controller that is linked to the specified Input, Ouput and Setpoint
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
const int sampleRate = 1;    // Time interval of the PID control
const long serialPing = 500;   // How often data is recieved from the Arduino
unsigned long now = 0;      // Store the time that has elapsed
unsigned long lastMessage = 0;  // The last time that data was recieved
 
void setup()
 {
 lightLevel = analogRead(photores);         // Read the set point
 // Arduino has an analogueRead() resolution of 0-1023 and an analogueWrite() resolution of 0-255
 Input = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255);    // Scale the input
 Setpoint = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255); // Scale the set point
 Serial.begin(9600);                // Initialise serial communications at 9600 bps
 myPID.SetMode(AUTOMATIC);             // Turn on the PID control
 myPID.SetSampleTime(sampleRate);          // Assign the sample rate of the control
 Serial.println("Begin");              // Let the user know that the set up s complete
 lastMessage = millis();              // Serial data will be recieved relative to this first point
 }
 
void loop()
 {
 Setpoint = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255); // Continue to read and scale the set point
 lightLevel = analogRead(photores);         // Read the light level
 Input = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255);     // Scale the input to the PID
 myPID.Compute();                  // Calculates the PID output at a specified sample time
 analogWrite(led, Output);             // Power the LED
 now = millis();                  // Keep track of the elapsed time
 if(now - lastMessage > serialPing)         // If enough time has passed send data
 {
 Serial.print("Setpoint = ");
 Serial.print(Setpoint);
 Serial.print(" Input = ");
 Serial.print(Input);
 Serial.print(" Output = ");
 Serial.print(Output);
 Serial.print("\n");
 // The tuning parameters can be retrieved by the Arduino from the serial monitor: 0,0.5,0 set Ki to 0.5.
 // Commas are ignored by the Serial.parseFloat() command
 if (Serial.available() > 0)
 {
 for (int x = 0; x < 4; x++)
 {
 switch(x)
 {
 case 0:
 Kp = Serial.parseFloat();
 break;
 case 1:
 Ki = Serial.parseFloat();
 break;
 case 2:
 Kd = Serial.parseFloat();
 break;
 case 3:
 for (int y = Serial.available(); y == 0; y--)
 {
 Serial.read();
 }
 break;
 }
 }
 Serial.print(" Kp,Ki,Kd = "); // Display the new parameters
 Serial.print(Kp);
 Serial.print(",");
 Serial.print(Ki);
 Serial.print(",");
 Serial.print(Kd);
 myPID.SetTunings(Kp, Ki, Kd); // Set the tuning of the PID loop
 }
 lastMessage = now;        // Reference the next serial communication to this point
 }
 }

I posant un tub o també he pensat en imprimir una caixa amb la impresora 3D podriem fer com el d'aquest video:

codi font arduino i prcessing: pid-led_darktube.zip

http://www.instructables.com/id/Arduino-PID-Library-Luminosity-Control/

Te molts experiments al github: https://github.com/giljr/Ardu_Serie. ardu_serie-master.zip

public/automatismes/arduino/regulacio/pid_led.txt · Darrera modificació: 2018/05/07 22:20 per crevert